Visie en missie

De visie en missie van waaruit wij werken zijn leidend voor alles wat wij doen in het Huis vóór de Wijk.

Missie Huis vóór de Wijk

We faciliteren activiteiten in de wijk Immerloo en ’t Duifje waardoor jeugd kansrijk kan opgroeien, eenzaamheid wordt bestreden, levensvragen over inclusie, zorg, welzijn en cultuur worden beantwoord, en zelfontplooiing (gericht op het krijgen of hebben van werk) wordt ondersteund. Daarmee kan laaggeletterdheid worden voorkomen, vervreemding worden tegen gegaan en armoede worden bestreden.

Ons mission statement is: Actief (voor) Immerloo en ‘t Duifje

Waarom doe we het?

Wij doen dit om van Immerloo en ’t Duifje een prachtige en krachtige wijk/gemeenschap te maken. De katalysator is Het Huis vóór de Wijk. Het is een prettige en toegankelijke plek voor bewoners, waar zij elkaar ontmoeten, zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en waar zij antwoorden vinden op vragen die individueel of als groep bestaan. Een buurthuis waar iedere wijkbewoner welkom is, wordt geaccepteerd en bijdraagt aan verbondenheid tussen bewoners en wijk. Gelijkheid en wederkerigheid zijn daarin onze uitgangspunten.

Hoe doen we het?

Activiteiten zijn leidend, waarbij de wederkerigheid tussen dat wat zich in het Huis vóór de Wijk afspeelt en dat wat in de wijk leeft, het uitgangspunt is. Gastvrijheid, respect en vertrouwen zijn terug te vinden bij elke deelnemer of gebruiker, waardoor het Huis vóór de Wijk aantrekkingskracht heeft op alle wijkbewoners. Binnen voor iedereen geldende kaders werken we aan het realiseren van meetbare effecten voor het Huis vóór de Wijk, voor de wijk zelf, en voor haar bewoners.

Aan de hand van 4 programmalijnen worden activiteiten ondersteund die meetbare effecten opleveren in het Huis vóór de Wijk zelf en in de wijk. Daarnaast zijn wij continu op zoek naar kansen en mogelijkheden, staan we altijd open voor aanpassing van bestaande activiteiten en werken we continu aan vernieuwing; als iets niet werkt, stoppen we ermee en als iets anders nodig is en het is haalbaar, dan realiseren wij dat.

Gezonde financiën maken dat het Huis vóór de Wijk op den duur minder afhankelijk wordt van subsidies. Het genereren van inkomsten door het inzetten van sociale en professionele ondernemingen behoort tot de kansen.

We werken vanuit 4 Programmalijnen die centraal staan in het wijkprogramma. Deze programmalijnen zijn vertaald naar het activiteitenprogramma en het ruimtegebruik in het gebouw. De programmalijnen zijn:

  1. Kansrijk opgroeien (gericht op jeugd) met als subthema Laaggeletterdheid.
  2. Op weg naar werk met als subthema Armoedebestrijding.
  3. Eenzaamheid bestrijden (gericht op ouderen en vrouwen).
  4. Beantwoording van (levens)vragen (gericht op inclusie, zorg & welzijn en cultuur).

Wat is het effect?

Bewoners van Immerloo en ’t Duifje en partners uit de stad komen graag naar het Huis vóór de Wijk voor activiteiten. Het Huis vóór de Wijk is hun huis en is een afspiegeling van de wijk. Alle culturen zijn welkom en het verwelkomen van andere culturen wordt gestimuleerd. En daarmee draagt het Huis vóór de Wijk bij aan een beter leefklimaat in de wijk.

Scroll naar boven