Visie & Missie

VISIE & MISSIE

De visie en missie van waaruit wij werken zijn leidend voor alles wat wij doen in het Huis vóór de Wijk.

Missie Huis vóór de Wijk:

We faciliteren activiteiten in de wijk Immerloo en ’t Duifje waardoor jeugd kansrijk kan opgroeien, eenzaamheid wordt bestreden, levensvragen over inclusie, zorg, welzijn en cultuur worden beantwoord, en zelfontplooiing (gericht op het krijgen of hebben van werk) wordt ondersteund. Daarmee kan laaggeletterdheid worden voorkomen, vervreemding worden tegen gegaan en armoede worden bestreden.

Ons mission statement is: Actief (voor) Immerloo en ‘t Duifje

Waarom doe we het?

Wij doen dit om van Immerloo en ’t Duifje een prachtige en krachtige wijk/gemeenschap te maken. De katalysator is Het Huis vóór de Wijk. Het is een prettige en toegankelijke plek voor bewoners, waar zij elkaar ontmoeten, zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en waar zij antwoorden vinden op vragen die individueel of als groep bestaan. Een buurthuis waar iedere wijkbewoner welkom is, wordt geaccepteerd en bijdraagt aan verbondenheid tussen bewoners en wijk. Gelijkheid en wederkerigheid zijn daarin onze uitgangspunten.

Hoe doen we het?

Activiteiten zijn leidend, waarbij de wederkerigheid tussen dat wat zich in het Huis vóór de Wijk afspeelt en dat wat in de wijk leeft, het uitgangspunt is. Gastvrijheid, respect en vertrouwen zijn terug te vinden bij elke deelnemer of gebruiker, waardoor het Huis vóór de Wijk aantrekkingskracht heeft op alle wijkbewoners. Binnen voor iedereen geldende kaders werken we aan het realiseren van meetbare effecten voor het Huis vóór de Wijk, voor de wijk zelf, en voor haar bewoners.

Aan de hand van 4 programmalijnen worden activiteiten ondersteund die meetbare effecten opleveren in het Huis vóór de Wijk zelf en in de wijk. Daarnaast zijn wij continu op zoek naar kansen en mogelijkheden, staan we altijd open voor aanpassing van bestaande activiteiten en werken we continu aan vernieuwing; als iets niet werkt, stoppen we ermee en als iets anders nodig is en het is haalbaar, dan realiseren wij dat.

Gezonde financiën maken dat het Huis vóór de Wijk op den duur minder afhankelijk wordt van subsidies. Het genereren van inkomsten door het inzetten van sociale en professionele ondernemingen behoort tot de kansen.

We werken vanuit de 4 Programmalijnen die centraal staan in het wijkprogramma. Deze programmalijnen zijn vertaald naar het activiteitenprogramma en het ruimtegebruik in het gebouw. De programmalijnen zijn:

  1. Kansrijk opgroeien (gericht op jeugd) met als sub thema Laaggeletterdheid.
  2. Op weg naar werk met als sub thema Armoedebestrijding.
  3. Eenzaamheid bestrijden (gericht op ouderen en vrouwen).
  4. Beantwoording van (levens)vragen (gericht op inclusie, zorg & welzijn en cultuur) met als subthema.

Wat is het effect?

Bewoners van Immerloo en ’t Duifje komen graag naar het Huis vóór de Wijk en er is een toename van het aantal bezoekers en het aantal activiteiten. Het Huis vóór de Wijk is hun huis. Hierdoor gebruiken zij het huis niet alleen, maar gaan er ook netjes mee om. Het Huis vóór de Wijk is ook een afspiegeling van de wijk. Alle culturen zijn welkom en het verwelkomen van andere culturen wordt gestimuleerd.

Aan de hand van de ‘Impact’ – dat wat er ECHT verandert voor de belanghebbers – bepalen we of het nieuwe Huis vóór de Wijk daadwerkelijk effect heeft. Om de Impact te kunnen definiëren, zijn de belanghebbers van het Huis vóór de Wijk in vier categorieën verdeeld:

  1. Wijkbewoners en partners: Wijkbewoners en de instanties, organisaties en bedrijven die deze wijkbewoners op één of andere manier direct ondersteunen bij beantwoording van hun (levens)vragen, het vinden van kansen voor zelfontplooiing en/of voor ‘ontmoeten’ (voor de wijk, door de wijk).
  2. Gebruikers: Bewoners van andere Arnhemse wijken en instanties, organisaties, of bedrijven, die hen helpen bij het vinden van antwoorden op hun (levens)vragen, en het vinden van kansen voor zelfontplooiing (voor de wijk, van buiten de wijk).
  3. Huurders: Alle overige mensen en instanties, organisaties en bedrijven die gebruik willen maken van het Huis vóór de Wijk (voor mensen van buiten de wijk, door organisaties van buiten de wijk).
  4. En tot slot de gemeente Arnhem (en haar partners); zij willen specifiek van Immerloo en ’t Duifje een ‘gezonde’ wijk maken, waarin het Huis vóór de Wijk een spilfunctie heeft.